Akty prawne regulujące system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nurzec-Stacja

 

1)      Uchwała Nr XIII/94/2016 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 20 września 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nurzec-Stacja;

2)      Uchwała Nr XII/86/2016 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nurzec-Stacja;

3)      Uchwała Nr XII/84/2016 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ;

4)      Uchwała Nr XII/83/2016 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty;

5)      Uchwała Nr XII/85/2016 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 9 czerwca 2016 r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia terminu i miejsca składania deklaracji.

 

DEKLARACJA

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

            Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

            Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty.

            Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

            W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Kto odbiera odpady komunalne w Gminie Nurzec-Stacja

 

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nurzec-Stacja (art. 3 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

 

Nazwa firmy

Siedziba i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych     Sp. z o.o. w Hajnówce

 

17-200 Hajnówka

ul. Łowcza 4

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od włascicieli nieruchomości z terenu Gminy                 Nurzec-Stacja zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadow komunalnych przeznaczonych do składowania (art. 3 ust. 2 pkt 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nurzec-Stacja zagospodarowywane są w

Zakładzie Zagospodarowywania Odpadów w Hajnówce

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców

Gminy Nurzec-Stacja

Prowadzący Punkt

Adres Punktu

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Sp. z o.o. w Hajnówce

ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka

 

17-330 Nurzec-Stacja

ul. Żerczycka 34

Dni i godziny otwarcia:     każda sobota   8.00 – 16.00

W PSZOK, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkańcy Gminy Nurzec-Stacja mogą pozostawić wytworzone przez siebie selektywne odpady komunalne.

Odpady, które można bezpłatnie dostarczyć do PSZOK:

- odpady problematyczne ( wielkogabaryty, elektrosprzęty, odpady zielone, gruz, opony)

- odpady niebezpieczne ( chemikalia, zużyte baterie i akumulatory

- odpady selektywne (szkło, papier, tworzywa sztuczne i wielomateriałowe, metale)

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Mieszkańcy Gminy Nurzec-Stacja mogą przekazywać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1688 t.j.):

ñ   użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt (art. 35),

ñ   sprzedawca detaliczny i hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju (art. 42).

 

Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (art. 3 ust. 2 pkt 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali,   tworzyw sztucznych i szkła

2013 r.

             12,9%

2014 r.

          15,36%

2015 r.

             27,4%

Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

2013 r.

0,28%

2014 r.

6,24%

2015 r.

5,70%