STAWKI OPŁATY

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 STYCZNIA 2019 r.

 

            Wójt Gminy Nurzec-Stacja zwiadamia, że Rada Gminy Nurzec-Stacja w dniu 4 grudnia 2018 r.  podjęła nową uchwałę Nr III/8/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty (Dz. Urz. Woj Podlaskiego z 2018 r. poz. 4951)

 

Nowe stawki opłat obowiązują od dnia 1 stycznia 2019 r.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku selektywnej zbiórki odpadów wynosi:

 • 13,00 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 26,00 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego,
 • 39,00 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego,
 • 52,00 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego;
 • 65,00 zł od gospodarstwa domowego pięcioosobowego lub większego

 

Miesieczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi:

 • 26,00 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 52,00 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego,
 • 78,00 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego,
 • 104,00 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego,
 • 130,00 zł od gospodarstwa domowego pięcioosobowego lub większego.

 

            Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dz. U. z 2018 r. poz.1454) każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Tym samym właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

            Zawiadomienia nie zostaną wysłane do właścicieli nieruchomości, wobec których gmina wydała decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takie osoby winny przedłożyć do Urzędu Gminy Nurzec-Stacja deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wyliczona zostanie opłata z uwzględnieniem nowej stawki opłaty

 

Przypominamy:

 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Nurzec-Stacja deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
 2. Nową deklarację należy złożyć w przypadku np.: zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych (segregowane/niesegregowane) lub zmiany innych danych w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

 

Opłaty wnosimy w następujących terminach:

 • za I kwartał w terminie do 15 marca każdego roku
 • za II kwartał w terminie do 15 czerwca każdego roku
 • za III kwartał w terminie do 15 września każdego roku
 • za IV kwartał w terminie do 15 grudnia każdego roku

Wpłat można dokonywać:

 • u sołtysa wsi;
 • w kasie Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30. - 15.30;
 • lub na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym Hajnówka Oddział Nurzec-Stacja 56 8071 0006 0021 8809 2000 0010