STAWKI OPŁATY

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Zgodnie z uchwałą Nr XII/83/2016 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty miesieczna stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynosi:

 

GOSPODARSTWA DOMOWE
ZAMIESZKAŁE PRZEZ:

ODPADY
SEGREGOWANE

ODPADY
NIESEGREGOWANE

Stawka

Stawka

1 osobę

8,00 zł

16,00 zł

2 osoby

16,00 zł

32,00 zł

3 osoby

24,00 zł

48,00 zł

4 osoby

32,oo zł

64,00 zł

5 i więcej osób

40,00 zł

80,00 zł

 

Zgodnie z uchwałą Nr XII/84/2016 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w następujących terminach:

 

  • za I kwartał w terminie do 15 marca każdego roku
  • za II kwartał w terminie do 15 czerwca każdego roku
  • za III kwartał w terminie do 15 września każdego roku
  • za IV kwartał w terminie do 15 grudnia każdego roku

Wpłat można dokonywać:

  • u sołtysa wsi;
  • w kasie Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30. - 15.30;
  • lub na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym Hajnówka Oddział Nurzec-Stacja 56 8071 0006 0021 8809 2000 0010