Dokumenty do pobrania

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (dotyczy instytycji, firm oraz osób fizycznych usuwająceych drzewa na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej)

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (dot. osób fizycznych usuwającyc drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej).

Zawiadomienie o zamiarze pozyskania drewna w lesie

Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego zalesienia

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu gruntu w/poza obszarem Natura 2000

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nurzec-Stacja

Plan Gospodarki Odpadami Gminy Nurzec-Stacja do 2015 roku

Program Ochrony Środowiska Gminy Nurzec-Stacja

Odszkodowania za szkody wyrządzone przez ŻUBRY. [ wzór wniosku ] [ Informacje ]

Odszkodowania za szkody wyrządzone przez BOBRY. [ wzór wniosku ] [ Informacje ]

Odszkodowania za szkody wyrządzone przez WILKI. [ wzór wniosku ] [ Informacje ]

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. [Informacje na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi]   [wzór wniosku ] [Zestawienie faktur ] [Informacja][Formularz PKD]

Podłączenie do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej:

  • Wzór wniosku o wyrażenie zgody na podłączenie do sieci  [pobierz...] 

  • Wzór oświadczenia współwłaściciela nieruchomości  [pobierz...]

  • Wzór wniosku o wydanie warunków technicznych wykonania przyłączy [pobierz...]

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego

Wzór wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorcy zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości na terenie Gminy Nurzec-Stacja

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nurzec-Stacja

Wzór wniosku o dofinansowanie osobom fizycznym prac związanych z transportem i utylizacją  odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nurzec-Stacja

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

 


Podatki i opłaty lokalne

Dokumenty aktualne (2016 r.):

Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 26 listopada 2015 r.w sprawie podatku  od nieruchomości.
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (obowiązujący od 2016 r.)
Wzór deklaracji na podatek rolny (obowiązujący od 2016 r.)
Wzór deklaracji na podatek leśny (obowiązujący od 2016 r.)
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (obowiązujący od 2016 r.)
Wniosek o umorzenie podatku lub/i odsetek
Oświadczenie o stanie majątkowym
Oświadczenie o stanie majątkowym (rolnicy)
Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy publicznej
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (rolnicy)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (przedsiębiorcy)

 

 Dokumenty dotyczące lat poprzednich:

Uchwała Nr VIII/65/2011 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 9 listopada 2011 r.w sprawie podatku  od nieruchomości na 2012 rok.
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (obowiązujący w latach 2012-2015)
Wzór deklaracji na podatek rolny (obowiązujący w latach 2012-2015)
Wzór deklaracji na podatek leśny (obowiązujący w latach 2012-2015)
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (obowiązujący w latach 2012-2015)
Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych w roku 2011
Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2011rok
Wzór deklaracji na podatek leśny (obowiązujący w latach 2007-2011)
Wzór deklaracji na podatek rolny (obowiązujący w latach 2007-2011)
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (obowiązujący w latach 2007-2011)
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (obowiązujący w latach 2007-2011)

 

 

Fundusz sołecki

  • Wzór protokołu z zebrania wiejskiego wraz z listą obecności   [pobierz...]
  • Wzór uchwały zebrania wiejskiego wraz z załącznikami   [pobierz...]
  • Wzór wniosku sołectwa w sprawie funduszu sołeckiego   [pobierz...]

Szkody łowieckie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz.U.z 2010 r. Nr 45 Poz. 272)  szacowania szkód w poszczególnych Kołach Łowieckich na terenie Gminy Nurzec-Stacja dokonują:

 

Nazwa i adres koła łowieckiego

Nr obwodu łowieckiego

Imię i nazwisko szacującego straty

Nr telefonu

Wzór wniosku

Koło Łowieckie Nr 33 “Dąbrowa”

skr poczt. 124

03-370 Warszawa

 

Jan Tokajuk

ul. Boczna 6

17-300 Siemiatycze

-

Koło Łowieckie

Dzik”

ul. Sosnowa 14

17-240 Czeremcha

 

Włodzimierz Charytoniuk

ul. Fabryczna 13/9

17-240 Czeremcha

797 918 648

 

 

 

Edwin Ignatowicz

ul. Duboisa 30

17-240 Czeremcha

506 507 210

 

 

Koło Łowieckie Nr 156

Jeleń”

ul. Świerczewskiego 136/6

17-330 Nurzec Stacja

308

Mieczysław Jaroszuk

Homoty 46

17-307 Mielnik

85 655 00 66

504 103 084

 

 

85 655 01 93

502 708 646

 

 

 

Jan Tokajuk

ul. Boczna 6

17-300 Siemiatycze Stacja

4. Koło Łowieckie "Jeleń" Milejczyce, adr. koresp. ul. Wysoka 66/4, 17-300 Siemiatycze